Venus and Vulcan, 1610Bartholomaeus Spranger

Venus and Vulcan, 1610
Bartholomaeus Spranger